4x wijzer bij de onderbouw met als thema "mijn lijf"
Creatief circuit
Decor musical 2017
Kerstlunch 2017
Plezier in de bovenbouw
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Koken met oma
Plantjes verzorgen
De Kromme winkel is open op vrijdag
Speurtocht in het kader van de kinderboekenweek
Oogsten in de moestuin.
Te koop in "De kromme Winkel"

Verslagen MR vergaderingen

Verslag MR vergadering dd. 2 juli 2018: 

Aanwezig:  Attje Waal (verslaglegging),  Hilde Coehoorn, Meike van den Berg en Brenda Oostra. 

Aanvang:  16.30 uur 

Agenda: 

 1. verslag vergadering  dd. 11 juni 2018 

 1. vaststellen agenda 

 1. mededelingen  

 1. projectscholen/van Wijnen 

 1. schoolgids 

 1. schooljaarplan 

 1. formatie 

 1. inspectie L&E 

 1. facebook 

 1. werkdrukgelden 

 1. rondvraag 

 1. datum volgende MR vergadering 

        

 

1. Verslag  vorige vergadering 

Het verslag  van de vergadering dd. 11 juni  2018 wordt goedgekeurd. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Morgen is de evaluatievergadering van de overblijf.  

Bij problemen tijdens het overblijven moet de leerkracht of schoolleider ingelicht worden. 

De overblijfkrachten kunnen betrokken worden bij het opstellen van de regels. Minder regels mag ook. 

 

4. Projectscholen/van Wijnen 

We wilden een kick off voor de zomervakantie om het geheel weer nieuw leven in te blazen. 

Dat past hen niet, ze wilden het alleen voor de school doen. Dat is niet handig. Na de vakantie is er een aantal nieuwe teamleden. En ook veel nieuwe ouders. 

 

5. Schoolgids 

Is in concept klaar. De foto’s moeten er nog in. De CITO uitslag klopt niet en moet er ook nog in. 

Er ontbreken een aantal eind CITO scores van voorgaande jaren. Dit wordt aangepast. 

Opmerkingen kunnen gemaakt worden. De MR levert een stuk aan. 

Het L&E deel komt in augustus. 

 

6. Schooljaarplan 

Het schooljaarplan is geëvalueerd. Er is het afgelopen jaar veel gedaan. 

Het team heeft een aantal punten voor volgend schooljaar geformuleerd. Doorgaan met effectieve instructie, portfolio ontwikkeling gaat verder, de studie van Hilde betrekken bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs, de teamvergaderingen zakelijker aanpakken, kwaliteitsdocumenten hanteren, klasseplan beter implementeren enz. ( zie nieuwe schooljaarplan, komt binnenkort) 

 

7. Formatie 

Het rooster is klaar. De groepsindeling is af en toe nieuw voor de kinderen en leerkrachten. 

Er zijn geen opmerkingen van ouders binnen gekomen. 

 

8. Inspectie L&E 

Wordt over de vakantie heen getild.  

 

9. Facebook 

Het is lastig zaken te plaatsen. Veel ouders hebben bezwaar. Alleen tekst is ook zo wat. 

Alternatief is een goede, leuke website. 

Of via Parro. Kun je selectief zaken delen.  

Het Akkertje komt niet meer op de website en gaat alleen naar de ouders.  

Externen mogen ook een Akkertje, maar  moeten  dat aangeven. Wij bekijken of diegene hem mag ontvangen. 

 

10. Werkdrukgelden 

We hebben als team, na rijp beraad, besloten een leerkracht in te huren met een ICT/techniek/muziek achtergrond/kennis. Voor een dagdeel in de week. Wanneer deze voor de groep staat kan de leerkracht andere nuttige dingen doen, om de werkdruk te verminderen. 

 

11. Rondvraag 

Meike heeft de vraag over professionalisering van leerkrachten nog niet bij Rijanne neergelegd. Rijanne zou dit in het DO overleggen.  

 

12. Datum volgende MR vergadering 

Maandag 24 september 19.30 uur. 

 

13. Sluiting 

Om 17.40 uur  sluit de voorzitter de vergadering.


MR 11 juni. Aanwezigheid, Brenda, Meike sjoerd, Hilde
Agenda: graag wat eerder rondsturen. Nu geen ruimte om stukken door te sturen of te lezen. Maar ook geen tijd om over na te denken. Week van te voren even contact tussen Brenda en Meike zodat de agenda afgestemd kan worden.


Projectscholen:
Hilde heeft geen contact gehad met Mintsje over Projectscholen.
Als MR worden we door Aris op de hoogte gebracht over de stand van zaken.

Van Wijnen: heeft opdracht aan FIJN leren gegeven.
Brenda licht laatste bijeenkomst toe.
Voor de zomervakantie nog een Kick-off voor alle mensen die hier warm voor lopen. Mintsje zorgt dat alle contact personen van alle groepen bekend zijn bij FIJN Leren om een gezamenlijke start te maken.
Brenda heeft gesprek met Aris gehad, hij gaat niet over het gebouw. Hij staat achter de bijeenkomsten mits ze ten goede komen aan het onderwijs. Onderwijs moet leidend zijn in dit proces. Gemeente Winsum gaat over het gebouw en straks dus Westerkwartier.
Brenda heeft Gerard ( gaat over de huisvesting/beheer van L&E) uitgenodigd om het gebouw te bespreken.
Het is mooi dat het huisvestingstraject nieuw leven ingeblazen is.
Sjoerd wil graag op de hoogte worden gehouden van de bijeenkomst data. Hij zit namens MR in die groep.

Brenda heeft de samenwerking opgezocht met de schoolleiders van Adorp en Pieterburen. Floor en Joke en beide zijn enthousiast om meer de samenwerking aan te gaan bijvoorbeeld teamscholing, overleg moestuin etc.

Inspectie L&E:
Is nog niet afgerond, kan nog geen mededeling over worden gedaan. Datum wanneer wel wat te verwachten is, is niet bekend.

Schoolgids:
Deel L&E wordt los hoofdstuk aan het einde van de gids. Huidige schoolgids is afgekeurd door de inspectie.
De gegevens van de einduitslag horen in de schoolgids. Die staan nu in een los plan, en hij hoort in de schoolgids.
In verband met privacy is het vermelden van scores gevoelig omdat deze met kleine groepen makkelijk te herleiden zijn.
Huidige eindcito is onder de landelijke norm, de verantwoording hiervoor moet goed omschreven worden aangezien dit openbaar wordt.

Nieuwe schoolgids maakt Brenda via mijnvensters. Wordt verplicht maar is nog niet zo. Lay-out is veel beter. Beter leesbaar. MR is erg positief. Als brenda hem gevuld heeft krijgt Meike hem om alvast te lezen. Meike en Sjoerd leveren een stukje over de MR.

Formatie:
Binnen het team is de formatie rond, maar deze kan nog niet gecommuniceerd.
MR-O vraagt zich af of de huidige structuur , Schoolleider-directeur-bovenschools, de juiste is nu wij een goed functionerende schoolleider hebben.

Schooljaarplan:
oude plan is geëvalueerd in het team, in de volgende vergadering worden de wensen besproken waarmee samen met de evaluatie een nieuw schooljaarplan opgesteld wordt.
Voor zomervakantie heeft Brenda hem rond. P-MR heeft instemmingsrecht en daarom zou het goed zijn als hij bij een volgende vergadering besproken kan worden.

Begroting:
We draaien als school in het rood en L&E maakt zich hier geen zorgen over.
We krijgen jaarlijks de mogelijkheid om geld uit te geven wat we besparen door het groenonderhoud zelf te doen.
Omdat er qua onderhoud weinig gedaan is, komt Gerard hiervoor langs om met Brenda in gesprek te gaan.

Taakuren:
Moet nog in het team besproken worden.

Functiemix:
Deze term is niet langer van pas ivm nieuwe tijdelijke Cao. Maar neemt niet weg dat L&E hierop geen beleid heeft.
Hierover hebben wij Rijanne een vraag gesteld. Wat het is beleid van L&E MBT professionalisering van leerkrachten en het bieden van doorgroei mogelijkheden? Hierop is nog geen antwoord gegeven, behalve dar Rijanne het in zou brengen bij het DO. Meike gaat haar deze vraag weer stellen. Ook leggen we de vraag neer bij de GMR.

Verslag MR vergadering dd. 18 januari 2018:
Aanwezig:  Attje Waal (verslaglegging),  Hilde Coehoorn, Meike van den Berg en Sjoerd Betten.
Ook aanwezig Brenda Oostra, schoolleider
 
Brenda vertelt op verzoek van Meike hoe het haar hier bevalt. Ze is al aardig ingewerkt .
Qua ouders, kinderen en team gaat het prima.
                    
Agenda:
 1. verslag vergadering  dd. 18 oktober 2017
 2. vaststellen agenda
 3. mededelingen
 4. plan sociale veiligheid / pestprotocol Kanjertraining
 5. schoolgids (stand van zaken)
 6. begroting KA 2018 en die van 2017
 7. stand van zaken mbt scholing leerkrachten en werving/binden nieuwe leerkrachten
 8. stand van zaken projectgroep
 9. rondvraag
 10. data volgende MR vergaderingen
 
1. Verslag  vorige vergadering
Het verslag  van de vergadering dd. 18 oktober 2017 wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen:
 • Jan Coehoorn is niet op de ouderavond geweest. (is verwijderd)
 
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
 
3. Mededelingen
Geen.
 
4. plan sociale veiligheid / pestprotocol Kanjertraining
De discussie gaat over “We vertrouwen elkaar”. Is dit een afspraak of een doel?
Het eerste stuk is niet in het team aan de orde geweest. Dat gaat binnenkort gebeuren.
De volgende MR komt het weer aan de orde.
 
5. schoolgids (stand van zaken)
De stukken van L&E staan overal in de schoolgids. Het lijkt ons prettiger om eerst de school te beschrijven en daarna een stuk, als het moet, van L&E. Liefst in goed te begrijpen taal.
Kan wellicht als omkeergids.
Joske Kluver en Mintsje Boersma hebben ooit aangeboden de tekst van de Kromme Akkers te herzien.
In de vergadering van april bespreken we de stand van zaken.
 
6. begroting KA 2018 en die van 2017
Brenda deelt hem uit. We hebben nog nooit zo één gezien.
Er waren altijd veel onduidelijkheden.
Bijvoorbeeld cultuurgeld is wettelijk bepaald, maar als je dit niet gebruikt is het weg.
ICT gaat bijvoorbeeld wel mee naar de volgende begroting.
Overige personele lasten, daar viel José onder. Er is nu contact met Marietta.
We gaan hem thuis bekijken.
Ook het team gaat hem bestuderen.
Scholingskosten: kanjertraining en Willemijn Sterke.
Tuinonderhoudskosten hebben we niet, daar zijn 5 ipads voor gekocht.
Hoe zit het met de dotatie voorziening onderhoud?
Komt de volgende keer weer aan de orde.
En waar is de jaarrekening 2017?
 
7. stand van zaken mbt scholing leerkrachten en werving/binden nieuwe leerkrachten
Hierop is geen beleid vastgesteld bij L&E.
Rijanne heeft dit ingebracht in het DO. Een medewerker van het bestuurskantoor gaat dit oppakken.
Zodra er meer bekend is zal Rijanne ons dit meedelen.
De volgende vergadering komen we erop terug.
 
8. stand van zaken projectgroep
Op 24 januari (brainstormen olv Mintsje) en 31 januari (reguliere vergadering) zijn de volgende bijeenkomsten. Hein en Annemarie zijn opgestapt. Christien is er even niet door nieuw werk. De avond bij Jan Coehoorn was zeer inspirerend.
Er zijn nieuwe mensen nodig!!
Van Wijnen heeft zich gemeld om exploitatiemogelijkheden te bekijken. Ze vinden ons project zeer interessant. Willen graag kennis opdoen, er een model voor maken, marktverkenning verrichten.
Hier is een bijeenkomst over op 19 febr. om 16.00 uur in de school.
 
Op 25 januari is de volgende bijeenkomst van de 3 projectscholen.
Een student van de Hanzehogeschool gaat een stuk maken waar meerdere scholen iets aan kunnen hebben om in stand te blijven.
 
Wellicht is de hulp van een student ook handig voor de projectgroep.
 
9. rondvraag
Geen vragen.
 
Sluiting  21.20 uur.


Verslag MR vergadering dd. 18 oktober 2017:
 
Aanwezig:  Attje Waal (verslaglegging),  Hilde Coehoorn, Meike van den Berg en Sjoerd Betten  
 
Toehoorder:  Jan vd Lieke
                    
Agenda:
1.verslag vergadering  dd. 13 september 2017
2.vaststellen agenda
3.mededelingen
4.stand van zaken bijeenkomsten criteria projectscholen
5.reactie Rijanne over beleid L&E (continue rooster)
6.werving teamleider
7.communicatie vergaderingen MR in Akkertje
8.projectgroep
9.rondvraag
10.datum volgende MR vergadering
 
1. Verslag  vorige vergadering
Het verslag  van de vergadering dd. 13 september 2017 wordt goedgekeurd met de volgende opmerkingen:
-Het schooljaarplan is vastgesteld.
-De stand van zaken rond schoolgids wordt nagevraagd bij Rijanne door Meike.
-Het verbeterplan zou ook door Aris moeten worden ondertekend om faciliteiten vanuit L&E te kunnen verkrijgen. Meike regelt dit.
 
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
 
3. Mededelingen
Geen.
 
4. Stand van zaken bijeenkomsten criteria projectscholen
De eerste bijeenkomst was in Pieterburen op 18 sept. met de directeuren erbij. Nog niet duidelijk was het waarom en hoe van de stuurgroep. Het ging nogal over bestaansrecht dat bewezen zou moeten worden.
Hilde en Mintsje zijn op 9 okt. naar de bijeenkomst in Adorp geweest. Er hebben geen directeuren  zitting in de stuurgroep. Aris is wel aanwezig. Nu is het voorlopige doel van de evaluatie ter sprake gekomen. Inzicht in de financiën zou ook heel fijn zijn.
Doel: “Elke school krijgt door de evaluatie antwoord op de vraag of de gekozen vorm en samenwerking bijdraagt aan de kwaliteit van de school (leerrendementen, tevredenheidsonderzoek ouders, leerlingen en leerkrachten) en de financiële situatie van de school.”
NB. De kleine scholenbijdrage staat in het regeerakkoord en wordt zelfs hoger.
De datum kan verder vooruit worden geschoven, liefst tot na de herindeling.
Vraag: Wat heeft L&E bijgedragen tot nog toe??
 
5. Reactie Rijanne over beleid L&E (continue rooster)
Meike heeft gevraagd hoe L&E omgaat met scholing en hoe ze goede leerkrachten aan zich kunnen binden.
Er is geen vastgesteld beleid hieromtrent. Rijanne brengt dit punt op 14 november in tijdens het DO.
 
Sinds dit schooljaar hebben ze in Ezinge een continue rooster zeer tot  tevredenheid van alle betrokkenen. In de gaten houden voor de toekomst. Denk erover na. Het zou aan de orde kunnen komen.
Op de Kromme Akkers is het namelijk lastig om overblijfouders te vinden. Een oproep in het Akkertje kan wellicht een aantal ouders opleveren (Attje in overleg met Tina, de overblijfcoördinator). Via facebook is ook een optie (Hilde). Oud leerlingen en ouderen kunnen erbij betrokken worden.
Externe opvang kan misschien ook.
 
6. Werving teamleider
De MR constateert dat de procedure niet is gelopen zoals afgesproken. De bedoeling was om niet alleen intern te zoeken naar een interim, maar ook extern.
Door afwijzing van de enige interne kandidaat wordt er nu extern naar een schoolleider gezocht.
De advertentie heeft in de krant gestaan. Maandag na de vakantie gaat de BAC verder.
 
7. Communicatie vergaderingen MR in Akkertje
Data worden vastgesteld in overleg met de nieuwe schoolleider. Dat duurt nog even.
We stellen nu twee data vast en zetten die in het Akkertje. De agenda kan op de site en op het prikbord. Dit geldt ook voor de vastgestelde verslagen. De opmerkingen/verbeteringen op het verslag komen onder het dat (vcorige) verslag te staan.
 
8. Projectgroep
Er is een boost nodig. De neuzen moeten weer even de juiste kant op. De heer Coehoorn is gevraagd om een inspiratiezetting te houden in de groep.
Tijdens de ledenvergadering van de Dorpsvereniging wordt geprobeerd om  nieuwe mensen uit het dorp erbij te betrekken.
 
9. Rondvraag
Geen vragen.
 
10. Datum volgende MR vergadering
15 januari.

Agenda MR vergadering 18 januari 2018

1) verslag vergadering 18 oktober
2) stand van zaken schoolgids 2018
3) stand van zaken brief aan directie mbt scholing en binding van leerkrachten. 
4) stand van zaken projectgroep
4)begroting 2017 en 2018
5) jaarkalender/planning MR
6) planning nieuwe vergadering(en)

Verslag MR vergadering dd. 13 september 2017
 
Aanwezig:  Attje Waal (verslaglegging),  Hilde Coehoorn, Meike van den Berg, Sjoerd Betten  en Rogier Hilbrandie.
 
Toehoorder:  Jan vd Lieke
                    
Agenda:
 1. verslag vergadering  dd. 17 juli 2017
 2. vaststellen agenda
 3. mededelingen van Rogier
 4. schooljaarplan 2016-2017 evaluatie
 5. schooljaarplan 2017-2018 nieuw
 6. aanstelling directeur/interim
 7. 18 sept. Pieterburen MRen projectscholen
 8. scholing en beleid leerkrachten (brief L&E)
 9. einde termijn Meike
 10. rondvraag
 11. datum volgende MR vergadering
 
1. Verslag  vorige vergadering
Het verslag  van de vergadering dd. 17 juli 2017 wordt goedgekeurd.
De schoolgids is inmiddels klaar en wordt naar Meike gestuurd ter controle.
De tekst van L&E is veel te uitgebreid. Meike mailt dit als punt naar de GMR (Herbert).
 
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld.
 
3. Mededelingen Rogier
Het verbeterplan is opgesteld en gaat uitgevoerd worden.
De inspectie komt op z’n vroegst in het voorjaar.
De zakelijke ouderavond is na de herfstvakantie waar de interim bij kan zijn.
De tijdigheid van stukken wordt ook aan de interim meegedeeld.
Ook de MR moet  op tijd een agenda opstellen.
Het nieuwe schooljaarplan ligt in concept klaar.
 
4. Schooljaarplan 2016-2017 evaluatie
Dit is nog niet compleet, wordt toegestuurd en dan besproken, nog o.l.v. Rogier
De punten die niet zijn gebeurd, komen in het nieuwe plan weer aan de orde.
 
5. Schooljaarplan 2017 – 2018
Het verbeterplan is hierin verwerkt.
Zorg voor kwaliteit: klassenbezoeken bij elkaar, inzet onderwijstijd, weektaken gebruik of niet. Klasseplan wordt ingevoerd, zodat roosters ed. op elkaar worden afgestemd.
Onderwijs en leren: portfolio gebruik gaat verder in kleine stappen.
Kwaliteitsdocumenten worden geactualiseerd.
Er is een nieuwe taalmethode, moet geïmplementeerd worden. Er is nog budget over om extra zaken aan te schaffen.
Er moet duidelijk in staan dat de onderwijsvernieuwing van de KA tegen een te kleine school (gebouw) aanloopt. Te weinig ruimten om te werken met ateliers/ kleinere groepen.
Zorg en begeleiding: nog meer aandacht voor de plusleerlingen.
De kanjermethode wordt ingevoerd (SOVA). Het team volgt hiervoor scholing.
Uitwerking ICT beleidsplan: Digitale geletterdheid is belangrijk.
Scholing voor Parnassys voor het team.
Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling:
Hellen doet de cultuurcoördinator cursus, Hilde een master portfoliogebruik.
 
6. aanstelling directeur/interim
Week 37/38 uitzetten sollicitatie
Week 39 voorgesprekken over de benoembaarheid
Week 40 sollicitatiegesprekken
Week 41 besluit
 
Vragen/opmerkingen:
Waar wordt de sollicitatie uitgezet?
Hoe lang blijft de interimmer?
We willen een echte schoolleider.
Meike neemt contact op Rijanne.
 
7. 18 sept.  Pieterburen  MRen  projectscholen
De drie MRen van de projectscholen zitten bij elkaar over hoe en wat er straks geëvalueerd moet worden. De evaluatiecriteria worden opgesteld.
We moeten ons kritisch opstellen tov L&E.
 
8. scholing en beleid leerkrachten (brief L&E)
We hebben een brief opgesteld omtrent het beleid van L&E wat betreft de begeleiding/ binnen boord houden van jonge leerkrachten.
We willen eerst het beleidsstuk zien om een goede brief te kunnen opstellen. We kunnen dit stuk niet vinden. Meike gaat er naar vragen.
De brief gaat er uit.
 
9. einde termijn Meike
In december loopt de drie jarige termijn af. Ze twijfelt over doorgaan. Ze wil graag meer energie steken in de projectgroep. Sjoerd wil wel iets meer aan de MR doen en iets minder in de projectgroep. Wordt vervolgd.
 
10. Rondvraag
De onderwijsvernieuwing en de onderwijsvisie lopen tegen een probleem aan. Het kan in dit gebouw niet goed worden toegepast. Het gebouw is te klein, er zijn te weinig bruikbare ruimten om in bv ateliervorm te werken. De splitsing van de groepen 5/6 geeft al een ruimte probleem.
Dit punt moet heel duidelijk zijn vanuit de projectgroep  naar L&E.
Het verslag wordt voortaan ook gestuurd naar Mintsje, Ben, Christien en Annemiek van de projectgroep.
 
7. Datum volgende vergadering
18 okt. 20.00 uur.