Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Groepswerk creatief circuit
Werken op het leerplein

Uitgangspunten, Visie & Missie

Samen met willen we goed onderwijs en zorg voor kinderen. Uiteraard willen we kinderen een solide basis geven om (o.a. in het voorgezet onderwijs) op voort te bouwen. We geven daarom les met moderne methodes. Dat doen we veelal vanuit een klassikale situatie, waarbij ook rekening wordt gehouden met verschillen tussen kinderen. We willen dat kinderen zelfstandig keuzes leren maken. Dat kan bijvoorbeeld bij het zelfstandig uitvoeren van werkjes bij de jongsten en zelfstandig aan het werk gaan met behulp van een dag- of weektaak bij de oudere kinderen. Wat alle kinderen moeten kunnen en kennen staat wettelijk omschreven in de Kerndoelen. De meeste leerlingen bij ons op school leren veel meer dan dit minimumpakket.

Naast het verwerven van kennis en vaardigheden willen we ook een school zijn waar kinderen hun persoonlijkheid ontwikkelen; zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen en positief gedrag aanleren. Leren omgaan met elkaar en kennis opdoen van andere culturen en opvattingen. We laten kinderen deze dingen binnen onze school (via wereldoriëntatie en VTB) ervaren en eigen te maken. Ook het samen zingen tijdens verjaardagen van leerkrachten, het samen vieren van de jaarlijkse feesten en (zoals de muscial), vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Bovenal vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan
en een fijne schooltijd hebben
.

Missie

Ons doel is zoals eerder vermeld: de ontwikkeling van de leerlingen tot wereldburgers.
Onze missie, die we actief willen uitdragen aan ouders, leerkrachten en bestuursleden van onze school en die in het verlengde ligt van de missie zoals deze is geformuleerd door het schoolbestuur, luidt als volgt:  de leiding, de leerkrachten, het onderwijsondersteunend personeel, ouders, het bestuur en de ondersteunende diensten moeten zich verder (willen) ontwikkelen om zich allen, niet apart maar samen, optimaal in dienst te stellen van waar het allemaal om draait:
 
'Investeren in uw unieke kind; Onze toekomst; Onze wereld.'
 
Verder willen we gewoon een goede, efficiënte en effectieve dorpsschool zijn.  Een school waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar ze veel leren, omdat kennis kansen biedt. Een school waar de medewerkers graag komen en blijven om te werken. Een school waar iedereen elkaar kent en op basis van gelijkwaardigheid met en van elkaar wil leren en op een positieve manier met elkaar wil omgaan. "We have a dream!"
 
 'De Kromme Akkers: Een Dorpsschool met een Wereldvisie!'

Visie 
De Kromme Akkers wil een school zijn waar kinderen gedurende hun basisschoolperiode een leerzame, maar ook fijne en gelukkige tijd beleven. Voor een goed wereldburgerschap zijn, naast de basisvakken lezen, taal en rekenen, ook cultuur, sport, creativiteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid belangrijk. En dat is waar we uw kinderen, onze leerlingen voor opleiden.

We vinden wel dat een basisschool in de eerste plaats een goede basiskennis moet aandragen en overbrengen. Vanuit respect voor kinderen en voor de mensen die met de kinderen werken willen we daarbij bouwen aan een organisatie waarin iedereen zich positief betrokken en gewaardeerd voelt.  Dus een school met ruimte voor ideeën en aandacht voor het individu, maar evenzo gericht op het overbrengen van algemeen geaccepteerde waarden en normen. Het tijdperk, dat een leerkracht koning is op zijn eiland met als grens de deur van zijn eigen lokaal, is wat ons betreft voorbij.
Bij ons zijn de leraren gezamenlijk en groepsoverstijgend verantwoordelijk voor alle leerlingen. "Van eilanden naar wij-landen! " is het motto waarop onze visie is gebaseerd:
 

"Onze school wil kinderen en teamleden uitdagen op hun kwaliteiten en mogelijkheden en op het maximaal ontwikkelen daarvan door middel van leren van elkaar en met elkaar in een krachtige en uitdagende leeromgeving."
 

 klik hier voor meer