Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Groepswerk creatief circuit
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Schoolplan
Het schoolplan is een meerjarenplan waarin de pedagogische en didactische uitgangspunten van onze school staan vermeld. Wat willen we bereiken met ons onderwijs? Wat zouden we nog kunnen verbeteren en wat moeten we goed vasthouden? Wat zijn de einddoelen die we met de verschillende vakken willen bereiken? Welke methoden gebruiken we hiervoor? Hoe toetsen we of we de tussendoelen hebben bereikt? Waar legt onze school accenten?
Dat zijn allemaal vragen waarop u in het schoolplan een antwoord krijgt.

Schoolgids

De schoolgids komt eens per jaar uit. In deze gids, als naslagwerk bedoeld, vindt u volop informatie over de dagelijkse praktijk op school. Bewaart u deze gids dus goed. 
De schoolgids staat op de website. Nieuwe ouders krijgen een papieren exemplaar.

Informatieboekje

Jaarlijks geven wij een informatieboekje uit waarin u een beknopt overzicht vindt van de lestijden, het vakantierooster, en andere praktische zaken. Bovendien treft u in de gids de foto's aan van de verschillende groepen en de adressen en telefoonnummers van alle leerlingen, leerkrachten en leden van de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Achterin staat het overblijfreglement vermeld.

Infokalender

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een Infokalender. Hierin staan de vakanties, bijzondere dagen, verjaardagen van leerkrachten en vele andere zaken vermeld. Zo kunt u hiermee tijdig rekening houden. Kleine wijzigingen voorbehouden.

Het Akkertje

Om u op de hoogte te houden van wat er allemaal in en rond de school gebeurt, ontvangt u regelmatig ons informatieblad "Het Akkertje". Hierin staan allerlei mededelingen over zaken die op dat moment aan de orde zijn, zoals bijvoorbeeld informatie over een nieuwe methode, bepaalde festiviteiten en belangrijke data. De Akkertjes zijn genummerd, zodat u kunt nagaan of u een nummer heeft gemist. Noteert u de in het Akkertje genoemde data op de Infokalender voor zover ze daarin nog niet zijn vermeld. Het Akkertje biedt naast algemene nieuwtjes en mededelingen ook informatie uit de groepen, van de ouderraad of medezeggenschapsraad. Op verzoek zullen we ook door u aangedragen onderwerpen in het Akkertje opnemen.
Alle Akkertjes staan op de website, op verzoek kunt u ze per mail ontvangen.

Website

Het adres van de website voor onze school is www.krommeakkers.nl. Op de website staat, naast algemene informatie en allerlei wetenswaardigheden, ook deze schoolgids, de Akkertjes en foto's van evenementen. Ook zijn er leuke links te vinden naar websites voor ouders en kinderen.

Schoolkrant

Onze schoolkrant verschijnt een aantal keren per schooljaar. In deze krant staan opstellen en tekeningen van de kinderen. Wij proberen iedere leerling tenminste een keer per schoolkrant aan bod te laten komen: Een schoolkrant voor en door de kinderen. We hopen dat u geniet van deze kinderproducties en een beeld krijgt van wat er in de school onder de kinderen leeft.

Prikborden

In de school hangt bij de hoofdingang een prikbord, waarop allerlei belangrijke informatie van de school staat vermeld. U vindt hier het laatst verschenen Akkertje, de agenda voor de vergaderingen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad en oud-papier data. Op het prikbord ernaast verschijnen aankondigingen van buitenschoolse activiteiten en informatie over schoolgerelateerde instanties.
Het derde bord is voor aankondigingen van ouders, leerlingen en bijvoorbeeld verenigingen. Dit hoeven geen schoolgerelateerde mededelingen te zijn. Na overleg met de schoolleiding kan een ieder gebruik maken van dit bord.

Contactmiddag/avond

Tegen de tijd dat de schoolvorderingentoetsen zijn afgenomen worden er op de Kromme Akkers 10-minutengesprekken georganiseerd. Dit gebeurt twee keer per jaar. U krijgt via het Akkertje een oproep voor deze gesprekken. Graag horen wij van u hoe uw kind onze school ervaart en hoe het zich thuis opstelt. Wij geven van onze kant tekst en uitleg over de vorderingen en rapportage naar aanleiding van de toetsscores, schriften, werkstukken en observaties. Ook de emotionele ontwikkeling en zaken als inzet, concentratie en motivatie komen aan bod. Er zijn bovendien nog twee contactavonden op inschrijving.

Jaarvergadering

In het najaar vindt de jaarvergadering van de ouderraad en de medezeggenschapsraad plaats voor alle ouders. U ontvangt hiervoor ruim van tevoren een uitnodiging met een agenda en de jaarverslagen van de verschillende geledingen. Op deze avond wordt door de OR/MR verantwoording afgelegd en worden verkiezingen gehouden. Behalve de jaarverslagen van OR en MR worden de jaarrekeningen en begroting van de OR behandeld. Algemene onderwerpen kunnen in de rondvraag aan de orde gesteld worden. Na de pauze wordt er door de leerkrachten een voorlichting gehouden over de algemene gang van zaken in de verschillende groepen zoals school- en klassenregels, de verschillende vakken, materialen en methoden, werkwijze en observatie, toetsing en rapportage.
Soms is er in plaats daarvan na de pauze een thema aan de orde, zoals veilig internetgebruik. Natuurlijk staat vragen vrij. Ook is het een leuke gelegenheid voor ouders om met elkaar en met de leerkracht kennis te maken.

Huisbezoeken en afspraken

In de kleuterafdeling komt de leerkracht één keer thuis op bezoek. In de andere groepen wordt dat incidenteel gedaan. Als u het noodzakelijk acht om buiten de contactavonden nog met de leerkracht te praten over uw kind, dan is de leerkracht daartoe bereid. Maakt u daarvoor wel even een afspraak.

PS: Als u vragen hebt van algemene aard over het onderwijs of bijvoorbeeld vakantie kunt u via www.50tien.nl informatie opvragen.