Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin

Schoolbestuur / Onderwijsteam

Ons schoolbestuur
Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht in 2000. Onder het bestuur vallen 18 basisscholen en Het Hogeland College (HHC) met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten Delfzijl, De Marne, Eemsmond en Winsum. Het schoolbestuur heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E. Er zijn acht bestuursleden. Hun namen kunt u vinden in de schoolgids (kijk onder Informatieboekje & Schoolgids)

Onderwijsteam
Met ingang van het schooljaar 2012-2013 maakt onze school deel uit van een onderwijsteam. Er wordt in dat team samengewerkt met s.w.s. Op Wier in Ezinge, o.b.s. De Wierde in Adorp, o.b.s. De 9 Wieken en o.b.s. Tiggeldobbe in Winsum. Voor dit team van vijf scholen is de heer Jaap Rosema de eindverantwoordelijke onderwijsteamdirecteur. Per school is er een locatiecoördinator die de dagelijkse gang van zaken regelt en voor schoolse zaken de eerste contactpersoon is. Voor meer informatie over het onderwijsteam verwijzen we naar de Schoolgids.
Over de nadere en praktische invulling zijn nog gesprekken gaande waarbij de MR betrokken is.

Bestuurskantoor
Postadres: Schoolbestuur L&E, Postbus 5, 9989 ZG Warffum.
E-mail adres: schoolbestuur@lauwerseneems.nl
Bezoekadres: Noorderstraat 13 in Warffum.
Telefoon: 0595 - 424955 www.lauwerseneems.nl

Sectordirecteur
De heer Hatm Krol is de interim-sectordirecteur van het primair onderwijs van L&E. 


L&E heeft samen met de scholen een aantal ambities geformuleerd*
Bij ons gaat het om elk kind!
Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen.De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren.
Resultaten tellen.
Wij staan voor hoge leerlingenresultaten voor taal, lezen en rekenen/wiskunde.
Wij hebben oog voor iedereen!
Wij komen in ons werk tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, competentie en relatie.
Ons personeel inspireert!
Onze leraren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitssstandaard voor de leraren op het terein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen.
Wij zijn ondernemend!
Onze directeuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders.
Ouders zijn onze partners
Ouders zijn de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Wij betrekken ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren).
Wij houden onze kwaliteit hoog!
Wij streven naar een L&E-eigen kwaltietszorg-systematiek, passend bij onze kernambities en ingericht op alle niveaus van de organistie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur.

* deze zijn uitgewerkt in een boekje, die u op school in kunt zien