De oogst uit de moestuin
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Groepswerk creatief circuit
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld

Dagelijkse gang van zaken in de onderbouw
 obs Kromme Akkers in Garnwerd

Aanvang
De lln worden vanaf 8.15 uur in de klas gebracht. De tassen worden in de tassenbak naast de deur van het lokaal gedaan en het drinken voor de fruitpauze wordt op een dienblad op het aanrecht gezet. In de klas gaan de lln op een zelf gekozen plek spelen/werken. We hebben een vrije inloop tot de leerkracht aangeeft dat de lln in de kring gaan.
Bij het horen van de bel komen ook de lln die nog op het plein zijn binnen. Ieder hangt zijn/haar jas op de kapstok bij de achterdeur voordat hij/zij de klas binnen gaat.
Absenten worden bijgehouden in de klassenmap op het bureau en worden aan het eind van de dag ingevoerd in het lln volgsysteem van Parnassys. Naast de lkr zitten de klassenhulpjes volgens een vast rooster met knijpers aan een lijst bij de gele wand. Tijdens het eerste kringmoment worden de bordmagneten bij de dagen van de week op het bord bijgezet. De gekleurde rondjes geven aan of de lln een hele of halve dag naar school moeten en ook de groepsleerkrachten hebben een eigen kenmerk bij de werkdagen op het bord. En het dagritme kan worden besproken.  

Klassenhulp
De lln die klassenhulp zijn mogen de hele dag door klusjes doen, zoals materiaal verzamelen, werkkasten en hoeken op netheid controleren en tijdens het fruit eten een aantal taken vervullen, zie aldaar. Verder mogen ze in de klas als eerste kiezen waarmee/ waar ze willen spelen en bij het buitenspelen mogen zij als eerste het materiaal kiezen en bij het opruimen mogen zij in het materiaalhok staan op alles op te ruimen, de andere lln dragen spullen aan.

Werkles
Groep 2 werkt vaak eerst aan een enigszins gebonden opdracht. Daarna kunnen ze vrij kiezen. Groep 1 doet mee met groep 2, vaak als het een gedifferentieerde creatieve opdracht is, of ze mogen in een van de hoeken, soms gebonden, soms niet. De keuze van de hoeken wordt gedaan middels het planbord aan de wand waar de lln hun naamkaartje bij het plaatje van de hoek hangen.
We onderscheiden de volgende hoeken:
 • Bouwhoek                                         4 lln ( of meer, dan materiaal mee naar vrije plaats)
 • Huishoek                                            3lln
 • Winkelhoek(wisselend)            2 lln
 • Zandtafel/ houtbrokken           3 lln
 • Computerhoek                               4 lln (per  I-pad 1 of 2 lln)
 • Poppenhuis                                       2 lln
 • Techniekmateriaal                        2 lln per bak (vrije plaats)
Werkjes uit de ontwikkelingsmateriaalkast, de puzzelkast en knutselkast kunnen aan de tafel gedaan worden. Tijdens verven dragen de lln verfschorten (in de mand onder het aanrecht). Wanneer de lln na verloop van tijd ergens anders willen spelen is dat, mits in overleg met de lkr en na te hebben opgeruimd, toegestaan. Als de lkr heeft aangekondigd dat er bijna zal worden opgeruimd, mag er niet meer van hoek worden geruild en mogen ze al vast met een boekje in de kring gaan zitten. Er wordt dus vroegtijdig een teken gegeven om op te ruimen: * "Luister allemaal eens even goed maak van je handen een hoge hoed", we gaan over 5 min opruimen. *(idem) we gaan nu opruimen, wie klaar is gaat in de kring zitten.
Tekeningen of werkjes die nog niet klaar zijn doen de lln in de la met hun eigen naam en sticker erop. Als ze de volgende keer weer willen tekenen of knutselen maken ze eerst het werkje uit hun la af. Mooi gebouwen in de bouwhoek of werkjes van speelklei mogen blijven staan zodat ouders ze kunnen bekijken.

WC gebruik
Als lln tijdens de les naar de wc moeten, draaien ze de afbeelding om naast de deur. Ze hoeven niet eerst te vragen. Alleen wanneer er tijdens een kringactiviteit of verhaal een lln naar de wc moet, vragen ze dit even.

Fruit eten
Op dagelijks wisselende tijden (zie rooster) rond 10.00 uur gaan de lln in de kring om fruit o.id. te eten. De klassenhulpjes mogen de tassen uitdelen en de lkr pakt het dienblad met de bekers van het aanrecht en draait de deksels los. Na het smakelijk eten lied gaan de lln eerst drinken en daarna eten. De lkr schilt zo nodig het fruit en afval wordt op het dienblad verzameld. De hulpje gooien het afval na afloop in de afvalemmer.

Buiten spelen
In de pauze spelen we samen met de andere lln van school op het hele plein, bij mooi weer mag er ook op het gras en in het zand worden gespeeld. Lln van de onderbouw halen zelf hun jas van de kapstok en verlaten via de achteruitgang de school. Het kleine speelmateriaal mag uit de berging worden gehaald (geen karren, fietsen, ed). Wanneer de lln i.p.v. gym buiten spelen dan mogen eerst de hulpjes het speelmateriaal kiezen en vervolgens de andere lln. Bij het opruimen helpt iedereen mee maar mogen de hulpjes in de berging staan. Wie klaar is moet bij de muur gaan staan. Vervolgens gaan de lln weer via de achterdeur naar binnen. (laarzen of vieze schoenen op het rekje naast de deur)

Gymnastiek
De lln van de onderbouw gymmen in hun gymkleren die in de gang aan de bovenste kapstok hangen. We zetten de stoelen in een lange rij nadat de wand is open gedraaid. De lln zetten hun schoenen onder de stoel en leggen hun kleren netjes over de rugleuning van de stoel. Wie klaar is gaat een ander helpen of gaat op de bank zitten. Op maandagmiddag staat het groot materiaal uit en mogen de lln vrij spelen. Op andere dagen zijn er min of meer gebonden spel/ bewegingslessen.
Bij het aankleden helpen ze elkaar. De klassenhulpjes mogen de lkr helpen met opruimen. De andere lln leggen hun tasjes op de tafel en wachten op hun stoel.

Verjaardag
Naast de deur van de klas wordt de vlag uitgehangen en in de klas wordt een slinger gehangen. Op de tafel staan kaarsjes. De jarige krijgt een versierde muts op en hij/zij mag op een tafel staan. Op het bord staat een tekening met de naam en de leeftijd van het kind. Dan worden er een aantal liedjes gezongen. De jarige krijgt een verjaardagskaart en mag aan het eind van de ochtend of middag met 2 andere lln de klassen rond. De leerkrachten zetten een leuke wens op de kaart van de jarige en plakken er stickers bij. De traktatie voor de lln wordt meestal tijdens de fruitpauze uitgedeeld.

Afsluiting
Voordat de lln naar huis toe gaan zitten we nog even in de kring voor een verhaaltje of een liedje, gedichtje of spelletje. De klassenhulpje delen de tassen uit en de lln halen om de beurt zelf hun jas uit de gang. Op het teken van de lkr gaan de lln naar buiten waar de ouders op het plein staan te wachten. De lln die tussen de middag op school eten blijven in de klas. Na schooltijd zet de lkr de stoelen op de tafel, veegt de klas en controleert de toiletten.

De omgangsregels bij ons op school zijn:
 • Doe niets bij een ander kind, wat je zelf ook niet wilt hebben.
 • Kom niet aan een ander als een ander dat niet wil.
 • We noemen elkaar bij de voornaam en gebruiken geen scheldwoorden.
 • Als je kwaad bent ga je niet slaan, schoppen, krabben, o.i.d. probeer eerst samen te praten en ga anders naar juf of meester.
 • Uitlachen, dingen afpakken of kinderen buitensluiten vinden we niet goed!
 • Vertel de leerkracht wanneer je zelf of iemand anders gepest wordt ( dit is geen klikken.)
 • Dit alles geld niet alleen op school maar ook daar buiten.